תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של מרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן – "מס"ב") ברשת האינטרנט (להלן - "האתר").

באתר ניתן למצוא מידע על השירותים הניתנים על ידי מס"ב לבנקים וללקוחותיהם (להלן – "המידע").
האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך התקשרות ורק האמור במסמכים החתומים ע"י מס"ב יש בו כדי לחייב אותה.
תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין מס”ב לבין המשתמש באתר.
לקבלת מלוא הפרטים הרלבנטיים לשירותי מס"ב יש לפנות אל נציגי מס"ב.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.
בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

המידע
מס”ב עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את המידע בצורה מדויקת. עם זאת, יתכן כי יפלו באתר טעויות, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.
באתר מס”ב עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן - "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. מס”ב איננה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר מס”ב כמתן אישור, המלצה או העדפה של מס”ב לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.
מס”ב תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר מס”ב קישורים הקיימים בו באותה העת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על מס”ב כל חובה להוסיף קישורים נוספים.

קנין רוחני
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל - מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר מס”ב, לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש מס”ב.
אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה.

מדיניות פרטיות
גישה לחלק מהמידע באתר מס”ב טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי מזהה, בין היתר, שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.
מס”ב תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר, ובמידע שייאסף על ידיה אודות פעילות המשתמש באתר, כמפורט להלן:

על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש.
לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת, בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי מס”ב או חברות הקשורות בה למשתמש.
לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו.
על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו שיפוטי.
לשם אכיפת איזה מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש.
לשם יצירת קשר עם המשתמש.
לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש.
אף שבדעת מס”ב לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר מס”ב נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד מס”ב, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, גם במקרה של גילוי ו/או מסירת מידע כאמור שלא לאחת המטרות המפורטות לעיל.
המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שאתר מס”ב עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
'עוגיות' (Cookies) - הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר מס”ב ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר מס”ב שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

המידע, השירותים והשינויים בהם
המידע והשירותים באתר מס”ב ניתנים כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
המידע והשירותים באתר מס”ב ניתנים בלא תשלום, ו-מס”ב רשאית להפסיק בכל עת, וללא התראה, את מתן המידע והשירותים באתר, כולם או מקצתם.
מס”ב תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, המידע והנתונים בו,השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב.

אחריות
מס”ב, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא ישאו באחריות כלשהי בכל הקשור למידע ו/או לאתרים הקשורים ו/ואו לנתונים המצויים באתר מס”ב ו/או באתרים הקשורים, דיוקם ו/או שלמותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו, ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד מס”ב ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר מס”ב ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט. המשתמש הינו אחראי לכך שוירוסים או כל גורמי נזקים אחרים לא יחדרו למערכת המיחשוב בה הוא עושה שימוש. מס"ב פטורה מאחריות בקשר לכך. המשתמש אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת חומרה, תוכנה ומידע. מס"ב פטורה מאחריות בקשר לכך.

דין ומקום השיפוט
על השימוש באתר מס”ב יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות מס”ב לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.
כאמור, השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.