תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של מרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן – "מס"ב") ברשת האינטרנט (להלן - "האתר").

באתר ניתן למצוא מידע על השירותים הניתנים על ידי מס"ב לבנקים וללקוחותיהם (להלן – "המידע").
האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך התקשרות ורק האמור במסמכים החתומים ע"י מס"ב יש בו כדי לחייב אותה.
תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין מס”ב לבין המשתמש באתר. 
לקבלת מלוא הפרטים הרלבנטיים לשירותי מס"ב יש לפנות אל נציגי מס"ב.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.
בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

 

המידע

מס”ב עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את המידע בצורה מדויקת. עם זאת, יתכן כי יפלו באתר טעויות, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.
באתר מס”ב עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן - "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. מס”ב איננה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר מס”ב כמתן אישור, המלצה או העדפה של מס”ב לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.
מס”ב תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר מס”ב קישורים הקיימים בו באותה העת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על מס”ב כל חובה להוסיף קישורים נוספים.

שימוש באתר התשלומים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר מאפשר גישה לאתר התשלומים של מס"ב. הגישה לאתר התשלומים כמו גם ביצוע פעולות באמצעותו מחייבים הרשמה ושימוש באמצעי זיהוי אלקטרוני (מיני טוקן). האמור בתנאי שימוש אילו חל גם על השימוש באתר התשלומים של מס"ב. ועל המידע שיאגר אודותיכם במסגרת השימוש בו.
מס"ב לא תישא בכל אחריות לחשיפת אמצעי הזיהוי שלכם באתר התשלומים, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם אותם בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות.
אתר התשלומים משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך עבודתו התקינה.

קניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל - מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר מס”ב, לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש מס”ב.
אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה.

מדיניות פרטיות

במסגרת האתר ניתן למלא טפסים מקוונים בהם ידרש המשתמש למסור מידע אישי מזהה הכולל, בין היתר, שם, מספר טלפון ותיבת דואר אלקטרוני. המידע שיימסר למס"ב בעת ביצוע ההרשמה וכן מידע שיאסף על ידה אודות פעילות המשתמש באתר ישמר במאגר המידע של מס"ב הרשום על פי דין ומספרו 544791. אין חובה לפי החוק למסור פרטים אלו למס"ב ומסירתם תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת מס"ב לא תוכל לספק לכם שירותים אם לא מסרתם פרטים אלו. המטרה לשמה נאסף המידע הינה לצורך מתן שירותי ביצוע חיובים וזיכויים ושירותים נלווים, ובין היתר:

  1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת, בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי מס"ב למשתמש
  2. לשם יצירת קשר עם המשתמש
  3. לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו
  4. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים

מס"ב לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר מס"ב, למעט במקרים המפורטים להלן:

  1. לשם אכיפת איזה מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש או במקרה של ביצוע פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
  2. אם התקבל בידי מס"ב צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר
  3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין מס"ב
  4. אם מס"ב תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר מס"ב ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות המפורטים כאן
  5. מס"ב רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרתם באתר ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר מס"ב לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מס"ב תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
אתר מס"ב משתמש ב"עוגיות" (Cookies) כדי לסייע בתפעולו וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר מס"ב לצורך שיפור השירות. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר מס"ב ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם.
אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע.

אבטחת מידע

מס"ב מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר מס"ב. חדירה למערכות המחשב של מס"ב מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, מס"ב אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אתר מס"ב. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מס"ב יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר מס"ב - לרבות מידע שנאגר אודותיכם - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מס"ב ו/או מי מטעמה.
אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי מס"ב או אתר מס"ב, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לנסות פצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

המידע, השירותים והשינויים בהם

המידע והשירותים באתר מס”ב ניתנים כמות שהם (As is). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. מס”ב רשאית להפסיק בכל עת, וללא התראה, את מתן המידע והשירותים באתר, כולם או מקצתם. מס”ב תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, המידע והנתונים בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב

אחריות

מס”ב, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא ישאו באחריות כלשהי בכל הקשור למידע ו/או לאתרים הקשורים ו/ואו לנתונים המצויים באתר מס”ב ו/או באתרים הקשורים, דיוקם ו/או שלמותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו, ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד מס”ב ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר מס”ב ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.
השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט. המשתמש הינו אחראי לכך שוירוסים או כל גורמי נזקים אחרים לא יחדרו למערכת המיחשוב בה הוא עושה שימוש. מס"ב פטורה מאחריות בקשר לכך.

דין ומקום השיפוט

על השימוש באתר מס”ב יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות מס”ב לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.
כאמור, השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.