טופס הצטרפות
לשירותי חיובים

סוג התאגיד
פרטי התאגיד

יש לקבל מהבנק לפני הפנייה למס"ב קוד מוסד בן 5 ספרות
המספר המופיע ברשם החברות/שותפות/עמותות
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה (בעברית בלבד)

פרטי עוסק מורשה

יש לקבל מהבנק לפני הפנייה למס"ב קוד מוסד בן 5 ספרות
כולל ספרת ביקורת

פרטי שותפות לא רשומה

יש לקבל מהבנק לפני הפנייה למס"ב קוד מוסד בן 5 ספרות
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה

כתובת התאגידניתן להזין גם אזורי תעשייה

פרטי בנק וחשבון

שם הבנק בו נמצא חשבון התאגיד
במספרי סניף עם ספרה אחת - יש להוסיף אפס לפני המספר
מספר חשבון עד 9 ספרות

נושא החיוב

פרטי ממלא הטופס

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)


פרטי איש קשר 1

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

פרטי איש קשר 2

פרטי איש קשר לקבלת התוכנה והחשבונית

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

אופן קבלת התוכנהכתובת למשלוח

ניתן להזין גם אזורי תעשייה

שמות המשתמשים המורשים לשדר קובץ חיובים

התחייבות בגין גביית חיובים ע"פ הרשאה באמצעות מס"ב