טופס הצטרפות
לשירותי העברת תשלומים

סוג התאגיד

פרטי התאגיד

פרטי עוסק מורשה

פרטי שותפות לא רשומה

כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו

כתובת התאגיד

פרטי בנק וחשבון

בחירת השירות

משכורות

פנסיה

ספקים

תשלומים אחרים

פרטי ממלא הטופס

פרטי איש קשר 1

פרטי איש קשר 2