טופס הוספת שירותים
ללקוח קיים

סוג התאגיד
פרטי התאגיד

כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה (בעברית בלבד)
המספר המופיע ברשם החברות/שותפות/עמותות

פרטי עוסק מורשה

כולל ספרת ביקורת

פרטי שותפות לא רשומה

המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה

כתובת התאגידניתן להזין גם אזורי תעשייה

פרטי חשבון הבנק של התאגיד

שם הבנק בו נמצא חשבון התאגיד
במספרי סניף עם ספרה אחת - יש להוסיף אפס לפני המספר
מספר חשבון עד 9 ספרות

בחירת השירות

בגין כל נושא תשלום שיסומן ייגבו דמי פתיחת קוד מוסד חדש בעלות של 500 ש"ח + מע"מ

משכורות

סכום חודשי משוער מקסימלי

פנסיה

סכום חודשי משוער מקסימלי

ספקים

סכום חודשי משוער מקסימלי

תשלומים אחרים

פרטי איש קשר 1

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

פרטי איש קשר 2

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

פרטי איש קשר 3

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

מורשי חתימה בארגוןהתחייבות בגין ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב