טופס הוספת שירותים ללקוח קיים

סוג התאגיד

פרטי התאגיד

פרטי עוסק מורשה

פרטי שותפות לא רשומה

כתובת התאגיד

ניתן להזין גם אזורי תעשייה

פרטי חשבון הבנק של התאגיד

בחירת השירות

משכורות

פנסיה

ספקים

תשלומים אחרים

פרטי איש קשר 1

פרטי איש קשר 2

פרטי איש קשר 3

מורשי חתימה בארגון

התחייבות בגין ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב

יש לאשר אימות משתמש