המשכיות עסקית

הוראות ניהול בנקאי תקין והוראות 357, 355, 361, 362 ו 363 בכל הנוגע להמשכיות עסקית ואבטחת מידע, חלות על מס"ב מתוקף היותה "חברת שירותים משותפת" הנכללת בהגדרת "תאגיד בנקאי" בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי). כמו כן, חלות על מס"ב הוראות הפיקוח על מערכות תשלומים מכח היותה מפעילה את "מערכת התשלומים חיובים, זיכויים והעברות תשלומים" אשר הוכרזה כמערכת תשלומים מבוקרת על פי חוק מערכות תשלומים תשס"ח 2008.
למס"ב מדיניות לטיפול בנושאי אבטחת מידע, סייבר והמשכיות עסקית במסגרתה הוגדרו נהלים ותוכניות עבודה מוסדרים הכוללים בין היתר היערכות לאירועי סייבר ולפגיעה חמורה באתרים.
בנוסף, בהוראה 355 קיימות הנחיות לגבי היערכות מס"ב בהיבטי האתרים הקריטיים, מס"ב נערכת בהתאם.

היערכות זו אינה פוטרת את יתר המעורבים בשרשרת ביצוע התשלומים והחיובים מהיערכותם למקרי כשל שונים בהתאם להנחיות בנק ישראל.

 

הערכות לעבודה מהבית כחלק מהמהלכים למניעת התפשטות הקורונה

לקבלת הנחיות להעברת תשלומים מהבית – לחצו כאן.