סגירת מערכת מעבר עמיתים במס"ב

בהמשך למכתבנו אליכם מיום 31 ביולי 2019 בדבר סגירת מערכת "מעבר עמיתים" ולאור הודעת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 16.9.19 בדבר דחיית מועד עליית גרסה 10 של ממשק הניוד במסלקה הפנסיונית ליום 23 בפברואר 2020, הרינו להודיעכם על דחיית מועד סגירת מערכת "מעבר עמיתים" במס"ב ליום 15.03.2020 (ראו מכתב סגירת מערכת "מעבר עמיתים" במס"ב שהופץ ב 1/1/2020)

במידה וידחה מועד התחילה שנקבע לממשק הניוד באמצעות המסלקה הפנסיונית, ידחה מועד סגירת מערכת "מעבר עמיתים" של מס"ב בהתאם.

נא היערכותכם בהתאם.